Wydawca treści Wydawca treści

Decyzja Ministra Środowiska


Plan urządzania lasu

Plan Urządzania Lasu sporządzony na lata od 2010 do 2019, dla Nadleśnictwa Osusznica w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku na podstawie stanu lasu w dniu 1 stycznia 2010 r.

I. Zestawienie Powierzchni według stanu na 1.01.2010 r.

I.1 Powierzchnia leśna Nadleśnictwa: 25094,73 ha,

W tym według obrębów leśnych:

1) Osusznica: 7847,18 ha

2) Chociński Młyn: 10345,12 ha

3) Sierżno: 6902,43 ha

I.2. Powierzchnia lasów- 23651,14 ha w tym

a) według pełnionych funkcji:

-lasów stanowiących rezerwaty przyrody: 43,34 ha

-lasów uznanych za ochronne: 3019,77 ha

- pozostałych lasów (lasów gospodarczych): 20588,03 ha

b) według grup kategorii użytkowania:

- gruntów zalesionych: 22574,43

- gruntów niezalesionych: 343,65 ha, w tym do odnowienia: 324,98 ha

- gruntów związanych z gospodarka leśną: 733,06 ha

I.3.Powierzchnia pozostałych gruntów (gruntów nieleśnych)- 1443,59 ha

W tym przeznaczonych do zalesienia-29,10 ha

 

II. Zestawienie zadań na lata od 2010 do 2019

II.1. Zadania obligatoryjne

II.1.1. Pozyskanie drewna w ilości nie większej niż: 981812 m3 grubizny netto, w tym:

a) etat cięć w użytku rębnym : 484812 m3 grubizny netto

b) etat cięć w użytkowaniu przedrębnym: 16869,08 ha o miąższości szacunkowej: 497000 m3 grubizny netto

 

II. 1.2, Pielęgnowanie lasu na powierzchni nie mniejszej niż-18358,42 ha, w tym:

a)zalesianie gruntów (przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego)-29,10 ha

b) odnowienie halizn, płazowin i zrębów: 324,98 ha

c) orientacyjna powierzchnia odnowień drzewostanów przewidzianych do użytkowania rębnego: 324,98 ha, w tym zrębami zupełnymi: 1583,86 ha

d) orientacyjna powierzchnia podsadzeń, dolesień i uzupełnień: 465 ha

e) orientacyjna powierzchnia wprowadzania podszytów: 35,8 ha

f) orientacyjna powierzchnia melioracji: 1700,04 ha, w tym wodnych: 0,0 ha

g) pielęgnowanie nowozakładanych upraw: 2455,27 ha

 

Sporządził Specjalista SL d.s.  Stanu posiadania

mgr inż. Tomasz Rafaląt